Declaraţia fiscală unică a fost adoptată de guvern. Termenul de depunere: 15 iulie

Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declarație, Declarația Unică, ce cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, și simplifică modul de stabilire și declarare a obligațiilor de plată.

Noul mecanism permite și simplificarea modului de efectuare a plății impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. Reglementarea face parte dintr-o ordonanță de urgență adoptată astăzi de Guvern. Prin introducerea Declarației Unice, se elimină șapte declarații fiscale (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604, D605). Ea va conține informații atât  despre venitul realizat în anul precedent, cât și despre venitul estimat pentru anul curent, și va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată. Termenul unic de plată va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadență, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăți oricând în cursul anului până la termenul scadent, de 15 martie, inclusiv. În 2018, Declarația Unică se depune până pe 15 iulie.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Un nou mecanism de stabilire a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii

Prin ordonanța de urgență, se trece de la  impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii stabilite de organul fiscal, la un sistem  de autoimpunere, în care impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin Declarația unică de către contribuabil.

Referitor la contribuțiile sociale, obligațiile de plată curente se determină prin estimarea venitului ce va fi realizat în anul curent din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuțiilor pentru pensii, iar în cazul contribuțiilor pentru sănătate, se estimează  veniturile realizate din activități independente, cedarea folosinței bunurilor,  agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse.

Contribuția pentru pensii reprezintă 25 la sută dintr-un venit ales de contribuabil cel puțin egal cu 22.800 lei, pentru 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară). Contribuția pentru sănătate reprezintă zece la sută din 22.800 lei, pentru 2018 (12 salarii de bază minime brute pe țară).

Contribuabilul care plătește venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă și asocieri cu persoane juridice, va stabili, declara și plăti impozitul pe venit, CAS și CASS, prin reținere la sursă la momentul plății venitului. Reținerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este sub 22.800 lei, pentru 2018. Reținerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală se menține și pentru veniturile obținute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii și jocuri de noroc și alte surse.

Sfera veniturilor din activități independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din proprietate intelectuală și tratării acestora, în mod distinct, ca o categorie de venituri de sine stătătoare, pentru care se aplică în continuare metoda reținerii la sursă. Prin introducerea acestor modificări, se simplifică modul de stabilire a impozitului pe venit și se elimină emiterea de ANAF  a deciziilor de impunere pentru plățile anticipate.

Bonificații pentru achitarea integrală a obligațiilor

Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligațiilor fiscale anuale – impozit pe venit, CAS, CASS – prin acordarea unor bonificații: cinci la sută dacă DU se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, iar obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019, și cinci la sută dacă obligațiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018. Bonificațiile  diminuează obligația fiscală anuală estimată, plătită. Dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile menționate, bonificația acordată va fi de zece la sută.

Simplificarea procedurii de distribuire a cotei de  doi la sută pentru ONG-uri

Contribuabilii care obțin venituri din salarii sau asimilate acestora pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata, lunară, de angajator/plătitor a cotei de doi la sută din valoarea impozitului datorat, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private. Opțiunea se exprimă în scris și rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult doi ani fiscali consecutiv.

Scopul acestei măsuri este să dea posibilitatea organizațiilor neguvernamentale să beneficieze în anul curent de sumele distribuite de contribuabili, pentru desfășurarea activităților proprii. Vechea reglementare permitea distribuirea doar în anul următor celui de realizare a veniturilor. Măsura vrea să sprijine contribuabilii care optează să distribuie aceste sume, prin simplificarea procedurii de distribuire a cotei de doi la sută.

Modificări privind modul de stabilire a CAS și CASS

Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei  și/sau dacă nu realizează venituri. Autoritățile centrale și locale vor acorda asistență de specialitate pentru completarea și depunerea Declarației unice. Dacă într-o localitate nu există o unitate teritorială a ANAF, primăria are obligația de a asigura asistență necesară.

Reglementări în domeniul pensiilor și sănătății

OUG include și un capitol de reglementări în domeniul pensiilor și sănătății, pentru punerea în concordanță cu noile reglementări ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și menținerea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale. Persoanele ce obțin venituri din salarii, sau asimilate acestora, au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

Persoanele care obţin venituri din activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, şi persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata CASS, calitatea de asigurat în sistemul de sănătate și dreptul la pachetul de bază se acordă pentru 12 luni de la data depunerii DU. Persoanele fără venituri dobândesc calitatea de asigurat pentru 12 luni, prin depunerea DU, indiferent de data depunerii acesteia.

Pentru 2018, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse, îşi păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a DU, astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Calitatea de asigurat a persoanelor care au obţinut venituri din salarii și asimilate salariilor se mai păstrează trei luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu. Calitatea de asigurat a categoriilor de persoane asigurate fără plata contribuției se mai păstrează o lună de la data la care nu se mai încadrează în aceste categorii de asigurați.

Pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, şi pentru persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata contribuţiei, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de pachetul minimal de servicii, ce cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare doar în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de asistenţă medicală comunitară.

Studenţii-doctoranzi care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenţionale didactice pe săptămână, şi pensionarii care realizează  venituri din drepturi de proprietate intelectuală, beneficiază de calitatea de asigurat şi de pachetul de servicii de bază, fără plata contribuţiei. Pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuției de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF are obligaţia să transmită CNAS informaţiile necesare pentru acordarea calităţii de asigurat.

CNAS şi ANAF îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi la anumite categorii de persoane exceptate de la plata contribuţiei înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

S-ar putea să-ţi placă

By 

Email Newsletter

Close