Rezidențiat 2018: Tot ce trebuie să știi despre examenul din 18 noiembrie

În 18 noiembrie, Ministerul Sănătății (MS) organizează concursul de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Concursul, care durează patru ore, se desfășoară sub formă de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul. Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60 la sută din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Locurile/ posturile în specialitate sunt ocupate în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/ posturilor. Se alcătuiește o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Noua ta carieră poate începe aici – locuri de muncă în toate domeniile, în toate județele

Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un alt stat membru UE, precum și candidații din Republica Moldova, absolvenți cu diploma de licență obținută în ultimii cinci ani la Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău, pentru locurile oferite românilor de pretutindeni de Ministerul Educației Naționale, susțin concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.

Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia sunt diferite pe domenii. Sunt avizate de Colegiul Medicilor, de Colegiul Medicilor Dentiști și de Colegiul Farmaciștilor, sunt aprobate de MS și pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

Cine se poate prezenta la concurs

 1. candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta;
 2. rezidenții aflați în pregătire;
 3. specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate. Cei care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă;
 4. candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia stabilite de Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. Sunt admiși la concurs numai candidații apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează.

Pentru candidați medici specialiști, formarea în a doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin concurs de rezidențiat, este aceeași cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.

Înscrierile

Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, între 15 și 26 octombrie. Programul de depunere a dosarelor: de luni până joi, între orele 9-15, și vineri, între 9-14. Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați. Candidații din alte state UE sau din Republica Moldova se înscriu la concurs prin UMF Carol Davila din București.

Dosarul de înscriere a candidatului va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere, în care se vor menționa numele candidatului, inițialele tatălui și toate prenumele candidatului înscrise în actul cu care se va legitima la intrarea în sală; centrul universitar și domeniul pentru care concurează; acordul pentru folosirea numelui și afișarea rezultatului pe internet; declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 2. xerocopia actului de identitate;
 3. copia diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2018 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, adeverință privind promovarea examenului de licență;
 4. adeverința eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;
 5. certificatul medical privind starea de sănătate;
 6. copia actelor doveditoare privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;
 7. chitanța de plată a taxei de concurs, în valoare de 400 lei. Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București) beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu, Nr. 1-3, sector 1, București, cod: 010024.

Documentele prevăzute la punctele 3 și 6 vor fi însoțite de original, pentru certificarea la depunere. Dacă persoana se prezintă cu copiile legalizate după documente, direcția de sănătate publică este obligată să le accepte. Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs. După finalizarea înscrierilor, în 26 octombrie, ora 14, candidații nu mai pot solicita schimbarea opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub nici un motiv. Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. După verificarea documentelor, direcțiile de sănătate publică și ministerele cu rețea sanitară proprie vor completa aici lista nominală cu candidații înscriși.

După centralizarea și verificarea tabelelor cu candidații înscriși, direcțiile de sănătate publică și ministerele cu rețea sanitară proprie redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica MS în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor. Ministerul va centraliza listele cu candidații și le va defalca pe centre universitare, conform opțiunii candidaților. Până în 2 noiembrie, MS va comunica universităților numărul de candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, iar până în 5 noiembrie vor transmite, în format electronic, listele nominale ale acestor candidați.

Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro, în 6 noiembrie. Dacă un candidat constată o eroare materială (de nume, centru concurs, domeniu) în liste va sesiza acest lucru până în 9 noiembrie, orele 12, direcției de sănătate publică sau ministerului cu rețea sanitară proprie unde a depus dosarul de concurs.

Concursul

Candidații vor fi repartizați pe săli diferențiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de fiecare universitate. În 15 noiembrie, pot afla sala și ora începerii probei de concurs pe paginile de internet ale universităților sau pe rezidentiat.ms.ro. Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afișează lista candidaților repartizați. Candidaților declarați absenți în sălile de concurs nu li se va returna taxa. Beneficiază de returnarea taxei achitate doar cei ale căror dosare de înscriere sunt respinse.

De la ora 8,30, candidații pot intra în sala în care au fost repartizați și se legitimează cu actul de identitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiți. Candidații sunt așezați în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor soț-soție, frați-surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze aceste situații, pentru a fi așezați separat. Candidații aflați în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, numai la indicația șefului de sală.

De la ora 9, candidaților li se împart grilele pentru răspuns și câte o carioca de culoare neagră, pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de identitate). Cele patru tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul stabilit prin Metodologia de concurs, care poate fi găsită aici. Sacii sigilați ce conțin caietele cu întrebări vor fi aduși la săli în jurul orei 9,30. La ora 10, se desigilează sacii, în toate sălile. Li se împart apoi candidaților șase caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care a fost distribuit ultimul caiet, începe măsurarea timpului de concurs. Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări și corespondența între caietul cu întrebări și tipul de grilă primit anterior. Întreaga responsabilitate asupra corespondenței revine candidatului. Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de concurs.

La terminarea concursului, candidații predau șefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care părăsesc sala în primele trei ore. Grilele de răspuns bune de corectat se predau de candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor grile se face electronic, prin scanare, în sala de concurs, în prezența autorului și a încă doi candidați din sala respectivă, care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor semna pe acesta și pe grilele candidaților.

Corectarea lucrărilor

După anunțarea punctajului tuturor candidaților din sala respectivă, șeful de sală, în prezența a trei candidați, ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și memory stick-ul predat de personalul desemnat pentru operațiunea de scanare. Pe durata corectării lucrărilor, candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Contestațiile sunt depuse până la ora 16, în 19 noiembrie, la sediul comisiei locale de concurs. Comisia centrală analizează și comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Grila corectă rămasă definitivă este comunicată pe rezidentiat.ms.ro, pe site-urile universităților și la sediul comisiei locale de concurs, și constituie răspuns la contestațiile primite.

Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare, este națională și se face pentru fiecare domeniu în care s-a desfășurat concursul. Clasificările se vor afișa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro și pe site-urile celor șase universități de medicină și farmacie.

Repartiția

Data afișării clasificărilor pe domenii va fi anunțată în timp util prin mass-media și pe paginile de internet ale universităților și pe site-ul rezidentiat.ms.ro. Alegerea locurilor/ posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face în aceeași zi, prin teleconferință, pe baza punctajului și a clasificărilor, la o dată stabilită între MS și universitățile de medicină și farmacie, între orele 9-21.

Candidații se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în același interval orar sau până la epuizarea locurilor/ posturilor publicate la concurs sau a candidaților care au drept de a alege loc/ post. Locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet la sfârșitul primei zile de repartiție.

Candidații sau împuterniciții acestora care nu sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs. Candidații care obțin punctajul minim și renunță la alegerea unui loc sau post, ca și cei care se clasează în afara numărului de locuri/ posturi publicate la concurs, sunt declarați respinși.

Articolul anterior

Renault România: Noul sediu, în care vor lucra 3.000 de angajați, prinde contur

Articolul următor

Brăila: Telekom inaugurează al şaselea centru call center din România

Articole din aceeași categorie
Total
0
Share